W drodze do nowoczesności

5c610d18-dfc0-406d-9288-de8c76d3eaecKażdy kraj pokonuje w swojej historii pewną ścieżkę rozwoju. Zmiany zachodzące w jego ramach są mniej lub bardziej widoczne, jednak są realne. Wszystko się bowiem zmienia, a zasada ta dotyczy również państw oraz mieszkających w nich narodów. Nawet tych szczególnie przywiązanych do tradycji i odpierających wpływy z zewnątrz. Świat przeszedł długą drogę i obecnie obserwowana rzeczywistość opiera się na licznych wzajemnych wpływach pomiędzy regionami, krajami czy narodami. Przepływ informacji odgrywa tu kluczową rolę w zmniejszaniu różnic pomiędzy życiem w odmiennych i często odległych częściach świata. Zmiany są szczególnie widoczne w przypadku takiej dziedziny, jak gospodarka. Obejmuje ona większość działań, podejmowanych w ramach funkcjonowania społeczeństwa. A zatem w gospodarce postęp można dostrzec dosyć szybko. Wystarczy porównać zasady działania jednej z trzech podstawowych sfer gospodarczych, jakimi są rolnictwo, przemysł oraz usługi. W każdej z nich dochodzi do istotnych przemian w zakresie funkcjonowania. Im wyższy rozwój kraju, tym stabilniejszy staje się przemysł. Jego rozwój osiąga pewien pułap i nie jest tak dynamiczny jak w fazie rozwijania się gospodarki. Ustępuje on ponadto miejsca usługom. To po nich można poznać stopień rozwoju danego państwa. Jeżeli rynek usług jest rozbudowany, różnorodny oraz zatrudnia najliczniejszą grupę obywateli w wieku produkcyjnym, wówczas można mieć pewność, że ma się do czynienia z krajem wysoko rozwiniętym. Zanim osiągnie on jednak taki status, konieczne jest przejście pewnej drogi rozwoju. Wraz z jej pokonywaniem, zmniejsza się zatrudnienie w rolnictwie. W najbardziej nowoczesnych krajach rolnictwo pozostaje ważną sferą gospodarki, ale opiera się w mniejszym stopniu na pracy ludzkich rąk, a bardziej skupia się na wykorzystaniu zdobyczy technologicznych. Oczywiście podane powyżej przykłady stanowią jedynie ogólny zarys zmian, zachodzących wraz z rozwojem gospodarek krajowych. W zależności od uwarunkowań geograficznych, politycznych i społecznych, takie przemiany mogą zyskać naprawdę bardzo zróżnicowane formy. Warto jednak mieć świadomość pewnych ogólnych zasad, ponieważ wówczas łatwiej oceniać, komentować i podchodzić do zjawisk nie tylko typowo gospodarczych, ale również dotyczących całego życia społeczeństw.
Rozwój gospodarki to proces, który musi trwać. Czasami naprawdę bardzo długo. Czy jest konieczny? Do pewnego stopnia. W końcu na skutek powszechnej wymiany informacji przekazywana jest również wiedza gospodarcza, technologiczna i każda inna. Z drugiej jednak strony nadal spotyka się kultury oparte na tradycyjnym rolnictwie. Ich członkowie doceniają życie takim, jakie ono jest. Nie chcą również rozwoju za wszelką cenę. Ważnym pojęciem związanym z opisywanym rozwojem pozostaje wzrost gospodarczy. Im więcej dóbr wytwarza dana gospodarka, tym intensywniejszy na ogół staje się jej rozwój. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Czasami większa produkcja wcale nie prowadzi do wzmocnienia postępu czy też rozwoju gospodarczego.

Dodaj komentarz

Powrót na górę