1Spedycja ma na celu zorganizowanie przewozu towarów. Spedycją może zająć się osoba prawna jak i osoba fizyczna. Spedytor wykonuje swoje usługi za odpowiednią opłatą. W zakres obowiązków spedytora wchodzą takie czynności jak wystawienie dokumentów spedycyjnych(np. morski list przewozowy, lotniczy list przewozowy. Spedycja należy do branży TSL, czyli transport-spedycja-logistyka.

Istnieje umowny podział czynności spedytora na czynności wchodzące w skład określenia spedycji właściwej oraz czynności przemieszczania i czynności dodatkowe, które nie są objęte definicją spedycji. W skład spedycji właściwej wchodzą takie czynności jak wybór środka transportu, przyjmowanie zleceń spedycyjnych i dawanie porad związanych z procesami spedycyjnymi, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczanie przesyłki, wykonanie dokumentacji transportowej, przygotowanie przesyłki do przewozu, następnie odbiór przesyłki od nadawcy, nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową, odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji, a nawet odprawa celna czy przekazanie przesyłki odbiorcy.

Spedytor w trakcie wykonywania swoich czynności jest odpowiedzialny za dowóz, odwóz, przewóz, załadunek, wyładunek i przeładunek. Tymczasem czynnościami dodatkowymi są takie działania jak składowanie przesyłki, przeprowadzenie cesji praw do przesyłki, podjęcie należności za dostarczoną przesyłkę czy sprzedaż przesyłki. W przypadku, gdy spedytor wykonuje tylko czynności objęte definicją spedycji jest to działalność określana mianem spedycji czystej. Natomiast gdy czynności spedytora wychodzą poza definicję spedycji jest ona określana jako spedycja mieszana.

Spedycję dzielimy na spedycję gałęziową(gdzie wykonywana jest przez użycie jednego rodzaju środka przewozowego) i intermodalna, czyli w ramach której wykorzystywane jest kilka środków transportu. Ze względu na sferę działania i zasięg obsługiwanego towaru spedycję dzielimy na międzynarodową, krajową, publiczną i własną(spedycja realizowana we własnym zakresie w stosunku do towarów własnego obrotu handlowego). Z kolei ze względu na kryterium rodzaju środka przewożonego spedycję dzielimy na kolejową, lotniczą, samochodową i morską.

Działania spedycyjne mogą być wykonywane jako spedycja własna, spedycja w przedsiębiorstwie transportowym lub jako wyodrębnione przedsiębiorstwo(wykonuje zarobkowo odpłatnie czynności przewozu ładunków na rzecz określonego zleceniodawcy).

Spedycja wchodzi w skład działań logistycznych, gdzie przewóz towaru jest częścią działań spedycyjnych. Korzystać z usług spedycyjnych może każdy zarówno osoba fizyczna jak i podmiot gospodarczy. Spedycja to każda działalność mająca na celu zorganizowanie przewozu ładunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej oraz możliwych do wykonania innych czynności dodatkowych, wynikających ze specyfiki zlecenia. Pojęcie spedycja może objąć również takie działania jak przewóz i dostawa towarów wykonane przez przedsiębiorstwo transportowe. Zakres czynności wykonywanych przez spedytora jest bardzo podobny do tych wykonywanych przez pośrednika w transporcie.

Dodaj komentarz

Powrót na górę