Jak dzielimy transport?

meeting-on-school-bus-1398666-mTransport to określenie, z którym każdy z nas ma styczność codziennie. Transport oznacza zespół czynności, których celem jest przemieszczanie osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków jak samochody, samoloty, statki czy kolej. Transport zazwyczaj ma związek z produkcją i obrotem towarowym. Transport ma wspomóc podstawowy cel, czyli umożliwić przepływ towarów między miejscami, do których mają dotrzeć te przedmioty. Od transportu zależy sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa zlecającego transport. Od tego czynnika zależy konkurencyjność czy popyt na jej usługi.

Wybór transportu ma wpływ na cenę produktów, terminową dostawę do odbiorcy, stan towarów po przetransponowaniu. Transport można podzielić na transport lądowy w tym drogowy(samochody) i szynowy(jak np. tramwaj, kolej), transport wodny dzielony na śródlądowy(przykładem są barki, statki rzeczne) i morski i oceaniczny(realizowany przez statki pełnomorskie). Następnie wymienia się transport powietrzny, czyli lotniczy (poprzez samoloty, helikoptery, czy nawet balony), jeszcze istnieje taki transport jak przewodowy( następuje przy przesyłaniu energii). Wyróżnia się również transport rurociągowy(np. Gazociąg, wodociąg i inne) oraz transport taśmociągowy.

Wybierając transport bierze się pod uwagę ich częstotliwość, wydolność, szybkość, dostęp oraz przede wszystkim koszt. Wiele czynników jak masowa konsumpcja czy specjalizacja pracy wymaga dostarczenia materiałów do innego miejsca niż miejsce ich wytworzenia, co sprawia, że konieczne jest wypełnienie tego braku między nabywcą a sprzedawcą.

Na koszt transportu mają wpływ takie czynniki jak podatność przewozowa ładunku,odległość przewozu, rodzaj gałęzi i środka transportu, wielkość pracy przewozowej i wielkość przedsiębiorstwa przewozowego oraz stopień wykorzystania środka transportu.

Wpływ na podział transportu mają również takie czynniki jak dostępność dla użytkowników i wtedy transport dzielimy na publiczny i prywatny. Z kolei w zależności od napędu dzielimy na silnikowy i bezsilnikowy(korzysta z siły mięśni człowieka, prądu wody lub wiatru czy też zwierzęcia pociągowego lub jucznego), można również wyróżnić transport pod względem przewożonego ładunku na towarowy i pasażerski. Można także dokonać podziału transportu w zależności od sposobu przemieszczania ładunku na ciągły(w przypadku rurociągu) i nieciągły(np autem). Wyróżnia się również kategorię transportu specjalnego, w którym wykorzystywane są pojazdy takie jak poduszkowiec czy amfibia. Nie można także zapomnieć o najprostszym podziale na środki transportu wewnętrznego(inaczej transport bliski) i środki transportu zewnętrznego( czyli daleki).

Najważniejszą rolę w krajach wysoko rozwiniętych odgrywa transport samochodowy, zwłaszcza na krótkich trasach. Transport ten umożliwia szybki przewóz towarów i osób od punktu startu do punktu przeznaczenia. Okazuje się, że największą sieć dróg mają kraje o najmniejszej powierzchni jak np. Malta czy Belgia. Z kolei najmniejszą mają państwa afrykańskie i azjatyckie(jak Afganistan).

Dodaj komentarz

Powrót na górę