Transport w przemyśle

transportTransport odgrywa bardzo ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Służy do przemieszczania ludzi oraz ładunków na różne odległości za pomocą odpowiednich środków transportowych. Transport stanowi podstawową potrzebę każdego z nas. Bierze udział w wielu sferach życia człowieka oraz jest jedną z głównych gałęzi gospodarki. Transport ściśle jest powiązany z łącznością, a także z logistyką i spedycją. Transport jest najlepszym wyznacznikiem warunkującym rozwój społeczeństwa. W przypadku rozwoju transportu, społeczeństwa rozwijają się pod względem gospodarczym, zaś w przypadku gorszego rozwoju transportu gospodarka społeczeństw również się pogarsza.

Transport w znaczeniu ekonomicznym jest usługą, która często świadczona jest odpłatnie, a, której rezultatem jest przemieszczenie osób lub towarów. Transport można podzielić na dwie zasadnicze gałęzie: transport osób oraz transport ładunków.

W firmach produkcyjnych obydwa warianty występują, ponieważ z jednej strony towar jest dostarczany do firmy, a tak, że ludzie dojeżdżający do pracy korzystają z transportu. Transport można podzielić z uwagi na sposób dostarczania towarów lub ludzi pod względem rodzaju oraz typu wykorzystanych środków transportowych. Transport możemy, więc podzielić na:

transport powietrzny, który jest oparty na korzystaniu z floty samolotów

transport lądowy, który dzieli się na drogowy, kolejowy, rurociągowy, a także podziemny, naziemny oraz nadziemny.

transport wodny, który obejmuje transport śródlądowy oraz transport morski.

Coraz częściej stosuje się też transport mieszany, który polega na zastosowaniu więcej niz jednego środka transportowego.

Transport oprócz pomocy ludziom w codziennym przemieszczaniu się lub transportowaniu towarów bardzo źle wpływa na środowisko naturalne oraz zdrowie. Według przeprowadzonych badań w Unii Europejskiej był odpowiedzialny za wygenerowanie ok 20% szkodliwego dwutlenku węgla. Dyrektywy Unii Europejskiej mają na celu obniżenie produkcji dwutlenku węgla przez wprowadzanie regulacji związanych między innymi z emisją spalin przez samochody oraz promowanie alternatywnych źródeł energii takich jak LPG, CNG oraz biopaliwa. Wiele miast zachodnich postanowiło też wprowadzać strefy wolne od zanieczyszczeń lub o znikomym zanieczyszczeniu. Dobrym przykładem są tu Niemcy, które wprowadziły system naklejek dopuszczający wjazd samochodem do danej strefy miasta pod względem emitowanych przez niego spalin.

Transport oprócz zewnętrznych źródeł pełni też ważną rolę w miejscach przemysłowych. Zazwyczaj tą rolę pełnią wózki widłowe, które odpowiedzialne są za przemieszczanie towaru na bliższe lub dalsze odległości. Jest to jeden z transportów, bez, którego praca na magazynach oraz fabrykach byłaby ciężka do wykonania.

Dodaj komentarz

Powrót na górę