Przemysł drzewny i gospodarka leśna

Przemysł drzewny i gospodarka leśna

Przemysł drzewny to element gospodarki leśnej. W Polsce jest to gałąź gospodarki narodowej. Zajmuje się utrzymaniem drzewostanu w ten sposób, by jednocześnie przynosił on dochody, a z drugiej strony, by ilość drzewostanu nie zmniejszała się. Odpowiednie ustawy regulują zasady gospodarki leśnej. Celem jest maksymalne ich wykorzystanie, ale przy równoczesnym dbaniu o trwałość utrzymania nie tylko obecnego stanu lasów, ale także ich systematycznego powiększania. Poza tym gospodarka leśna ma utrzymać sama siebie, by nie obciążać budżetu państwa. Ma to sens i jest możliwe między innymi dzięki bazowaniu na przemyśle drzewnym. Drewno jest cenne, a przy właściwym gospodarowaniu lasami można starać się, by był to swoisty perpetuum mobile, studnia bez dna.. By było to możliwe gospodarka leśna oznacza stałą ochronę nie tylko lasów, ale także zwierzyny leśnej. Wśród gałęzi przemysłu drzewnego znajdziemy przemysł tatarczany, zapałczany i meblarski. Szczególnie w tym ostatnim Polska od wielu lat jest potentatem na światowych rynkach. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie meblarskie firmy są państwowe. Oznacza to jednak, że odpowiednia polityka może tworzyć warunki, by pobudzać gospodarkę. Przyglądając się bliżej celom gospodarki leśnej należy w pierwszej kolejności wymienić dbałość o zachowanie lasów. Nie tylko w ich stanie liczebnym, ale także w doskonałej kondycji. Chodzi więc o starania związane z ochroną środowiska. W tym celu też podejmuje się działania mające na celu szczególną ochronę wytyczonych miejsc ze względu na szczególny panujący tam ekosystem. Ochronie podlegają też lasy w ogóle. Tak, by utrzymane były ich walory krajobrazowe. Do polityki ochrony lasów nalezą także starania o utrzymanie w dobrym stanie wód powierzchniowych i głębinowych, a także gleby. Ogromny nacisk kładzie się na właściwą produkcję. Z lasu pozyskuje się drewno, ale także surowce uboczne. Im lepiej się je spożytkuje, tym więcej środków na wykorzystanie jest w celu kolejnych inwestycji w gospodarkę leśną. Warto także wspomnieć o terenach szczególnie chronionych zwanych Natura 2000. Pod tą nazwą kryje się sieć terenów objętych szczególna ochroną ze względu na cenne siedliska przyrodnicze oraz ochronę konkretnych gatunków fauny i flory. Plan ochrony obejmuje zakres teren ów całej europy, a Polska jest w nie włączona jako członek Unii Europejskiej. I jako taka podlega także w szerokim zakresie szeregom innych przepisów z zakresu gospodarki leśnej.

Dodaj komentarz

Powrót na górę