lebien_odwiert_arcZanim przystąpimy do eksploatacji urządzenia podlegającemu UDT powinniśmy zgłosić pisemnie urządzenie do odpowiedniego oddziału w celu uzyskania pozwolenia na eksploatację. Nim decyzja przez UDT zostanie podjęta sprawdzana jest kompletność i prawidłowość całej dokumentacji urządzenia. W przypadku jakiś braków lub nieścisłości decyzja może nie zostać już na tym poziomie. Kolejnym badaniem jakie przeprowadza pracownik UDT jest dokładne oględziny całego urządzenia pod względem jakości wykonania oraz czy dokumentacja i warunki techniczne pozwalają na bezpieczną obsługę urządzenia. Każde urządzenie musi posiadać również niezbędne wyposażenie oraz oznakowania. Pracownik UDT przeprowadza badania pod względem przeznaczenia urządzenia oraz warunków w jakich będzie pracować.

Inspektor UDT u przedsiębiorcy wykonuje wszelkie czynności dozoru technicznego zawsze w obecności upoważnionej osoby przez przedsiębiorce lub jego samego. Podczas przeprowadzania badania sporządza protokół wykonanych czynności dozoru, który następnie zostaje podpisany przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego upoważniona. Inspektor UDT sporządza protokół w dwóch kopiach, z czego jedną zostawia u przedsiębiorcy, a drugą zabiera do właściwego organu UDT. Inspektor podczas badania u przedsiębiorcy ma również prawo odmówić wykonania dozoru technicznego, gdy nie będą zapewnione odpowiednie warunki do tego celu. Na brak zgody na wykonanie badania może wpłynąć niedostateczny stan przygotowania maszyny do badania, złe oświetlenie lub występowanie szkodliwych warunków dla zdrowia inspektora. W zakładzie pracy inspektor UDT podlega tylko przestrzeganiu przepisów BHP. Nie jest zobligowany do udzielenia zgody na przeszukanie przewidziane prawem wewnętrznym zakładu pracy. Inspektor UDT podczas pobytu u przedsiębiorcy ma prawo do wstępu do każdego pomieszczenia z urządzeniami technicznymi za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej. Może swobodnie poruszać się po całym zakładzie, chyba że stosowne przepisy na to mu zabronią. Inspektor jest upoważniony do wydawania zaleceń technicznych oraz przeprowadzania badań oraz prób urządzeń technicznych w wyznaczonych terminach.

Podczas przeprowadzanej kontroli przez inspektora UDT przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków inspektorowi podczas badań. Na żądanie przez inspektora UDT przedstawić odpowiednie dokumenty właściwe do danego urządzenia technicznego oraz udzielić wszelkich informacji oraz pomocy w badaniu. Przedsiębiorca powinien również prowadzić cały zbiór protokołów dotyczących danego urządzenia.

Gdy maszyna uzyska zgodę z UDT o braku przeciwwskazań do użytkowania może zostać włączona w poczet urządzeń produkcyjnych w zakładzie. Należy pamiętać, że urządzenia podlegające UDT powinny przechodzić okresowe badania techniczne w celu zapobiegania wystąpieniu groźnych awarii mogących zagrozić życiu pracowników.

Dodaj komentarz

Powrót na górę